Mimbar Islam

Lirik Sholawat Aqidatul Awam Latin Beserta Arti

Lirik Sholawat Aqidatul Awam Latin Beserta Arti
Lirik Sholawat Aqidatul Awam Latin Beserta Arti. (Foto:Istimewa)

Gencil News– Sholawat merupakan salah syiar untuk mengungkapkan isi hati yang mendalam kepada baginda Nabi Muhammad Saw.

Berikut ini lirik sholawat Aqidatul Awal yang banyak didengar oleh kalangan santri.

Lirik Sholawat Aqidatu Awam

Abda-u bismillahi warrohmani wa birrohimi da-imil ihsani

Falhamdulillahil qodimil awali al-akhiril baqi bila tahawwuli
Tsummash-sholatu wassalamu sarmada ‘alan-nabiyyi khoiri man qod wahhada

Wa alihi wa shohbihi wa man tabi’ sabila dinil haqqi ghoiro mubtadi’

Wa ba’du fa’lam biwujubil ma’rifah min wajibin lillahi ‘isyrina shifah

Fallahu maujudun qodimun baqî mukholifun lilkholqi bil ithlaqi
Wa qo-imun ghon wia wahidun wa hay qodir muridun ‘alimun bikulli sya’i

Sami’u al-bashiru wal mutakallimu lahu shifatun sab’atun tantadhimu

Faqudrotun irodatun sam’un bashor hayatu al-’ilmu kalamuni-stamar

Wa ja-izun bifadl-lihi wa ‘ad-lihi tarkun likulli mumkinin kafi’lihi
Arsala anbiya dzawi fathonah bishshidqi wattablighi wal Amanah

Wa ja-izun fi haqqihim min ‘arodli bighoiri naqshin kakhofifil marodli

‘Ishmatuhum kasa-iril mala-ikah wajibwa fadlolul mala-ikah

Wal mustahilu dliddu kulli wajibin fahfadh likhomsina bi hukmin wajibin

Tafshilu khomsatin wa ‘isyrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waghtanim

Hum Adamun Idrisun Nûhun Hudu ma’ Sholih wa Ibrohimu kullun muttaba’

Luthun wa Isma’ilu Ishaqu kadza Ya’qubu Yusufu wa Ayyubu-htadza

Syu’aibu Harunu wa Musa wal Yasa’ Dzulkifli Dawudu Sulaimanut-taba’

Ilyasu Yunus Zakariyya Yahya ‘Isa wa Thoha khotimun da’ ghoyya

‘Alaihimush-sholatu wassalamu wa alihim ma damatil ayyam

Wal malakulladzi bila abin wa um la akla la syarba wa la nauma lahum

Tafshilu ‘asyrin minhum Jibrilu Mikalu Isrofilu ‘Izro-ilu
Munkar Nakirun wa Roqibun wa kadza ‘Atidu Malikun wa Ridlwanu-htadza

Arba’atun min kutubin tafshiluha taurotu Musa bil huda tanziluha

Zaburu Dawuda wa injilu ‘ala ‘Îsa wa Furqonun ‘ala khoiril mala

Wa shuhuful kholili wal kalimi fiha kalamul hakamil ‘alimi

Wa kullu ma ata bihir-rosulu fahaqquhut-taslimu wal qobulu

Imanuna biyaumi akhirin wa jab wa kulli ma kana bihi minal ‘ajab

Khotimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ‘ala mukallafin min wajibi

Nabiyyuna Muhammadun qod ursila lil ‘alamina rohmatan wa fudldlila
Abuhu ‘Abdullahi ‘Abdul Muththolib wa Hasyimun ‘Abdu Manafin yantasibu

Wa ummuhu Aminatuz-Zuhriyyah ardlo’ahu Haliatus-Sa’diyyah

Mauliduhu bi Makkatal aminah wafatuhu bi Thoibatal Madinah

Atamma qoblal wahyi arba’ina wa ‘umruhu qod jawazas-sittina
Wa sab’atun awladuhu faminhumu tsalatsatun minadz-dzukuri tufhamu

Qosim wa ‘Abdullahi wahwath-Thoyyibu wa Thohirun bidzaini dza yulaqqobu
Atahu Ibrohimu min sariyyah fa ummmuhu Mariyyatul Qibthiyyah

Baca juga   Bacaan Niat Puasa Ramadan Lengkap Arab, Latin dan Artinya

Wa ghoiru Ibrohima min Khodijah hum sittatun fakhudz bihim walijah

Wa arba’un minal inatsi tudzkaru ridlwânu robbi lil jami’i yudzkaru

Fathimatuz-Zahro-u ba’luha ‘Aliy wabnahumas-Sibthoni fadl-luhum jail
Fa Zainabun wa ba’daha Ruqoyyah wa Ummu Kultsumin zakat rodliyyah

i‘An tis’i niswatin wafatul Mushthofa khuyyirna fakhtarnan-nabiyyal muqtafa

‘A-isyatun wa Hafshotun wa Sawdah Shofiyyatun Maymunatun wa Romlah

Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah lil mu’minina ummahatun mardliyyah
Hamzatu ‘ammuhu wa ‘Abbasun kadza ‘amatuhu Shofiyyatun dzatu-htidza

Wa qobla hijrotin-nabiyyil isro min Makkatin lailan liqudsin yudro

Wa ba’dal isro-i ‘urujun lissama hatta ro-an-nabiyyu robban kallama

Min ghoiri kaifin wanhishorin waftarodl ‘alaihi khomsan ba’da khomsina farodl
Wa ballaghol ummata bil isro-i wa fardli khomsatin bila-mtiro-i

Qod faza shiddiqun bitashdiqin lahu wa bil ‘urujish-shidqu wafa ahlahu

Wa hadzihi ‘Aqidatun mukhtashoroh wa lil ‘awami sahlatun muyassaroh

Nadhimu tilka Ahmadul Marzuqi man yantami lishshodiqil mashduqi

Walhamdu lillahi wa sholla sallama ‘alan-nabiyi khoiri man qod ‘allama

Wal ali washshohbi wa kulli mursyidi wa kulli man bikhoiri hadyin yaqtadi

Wa as-alul karima ikhlashol ‘amal wa naf’a kulli man biha qodi-sytaghol

Abyatuha maizun bi’addil jumali tarikhuha li hayyu ghurrin jumali

Sammaituha ‘Aqidatal ‘Awami min wajibin fid-dini bittamami

Artinya

Aku memulai dengan nama Allah, Dzat yang Maha Pengasih dan Penyayang yang senantiasa memberikan kenikmatan tanpa henti

Maka segala puji nagi Allah yang Maha Awal, yang Maha Akhir, yang Maha Tetap tanpa perubahan

Kemudian, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi sebaik-baiknya orang yang meng-Esakan Allah

Dan keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan agama secara benar, bukan orang-orang yang berbuat bid’ah

Dan setelahnya ketahuilah dengan yakin bahwa Allah itu mempunyai 20 sifat wajib

Allah itu Ada, Qodim, Baqi dan berbeda dari makhlukNya secara mutlak

Berdiri sendiri, Maha Kaya, Maha Hidup. Maka Kuasa, Maha Menghendari, Maha Mengetahui atas segala sesuatu

Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Berbicara, Allah mempunyai 7 sifat yang tersusun

Yaitu Berkuasa, Menghendaki, Mendengar, Melihat, Hidup, Mempunyai Ilmu, Berbicara secara terus berlangsung

Dengan karunia dan keadilanNya, Allah memiliki sifat boleh (wenang) yaitu boleh mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya

Allah telah mengutus para Nabi yang memiliki 4 sifat yang wajib, yaitu cerdas, jujur, menyampaikan (risalah) dan dipercaya

Baca juga   PPDB KALBAR 2021 Resmi Ditutup, 5 Juli Saatnya Daftar Ulang

Dan boleh di dalam hak Rosul dari sifat manusia tanpa mengurangi derajatnya, misalnya sakit yang ringan

Mereka mendapat penjagaan Allah (dari perbuatan dosa) seperti para malaikat sebelumnya. (Penjagaan itu) wajib bahkan lebih utama dari para malaikat

Dan sifat mustahil adalah lawan dari sifat yang wajib, maka hafalkanlah 50 sifat itu sebagai ketentuan yang wajib

Adapun rincian nama para Rosul ada 25 yang wajib diketahui setiap mukallaf, maka yakinilah dan ambil keuntungannya

Mereka adalah nabi Adam, Idris, Nuh, Hud serta Sholeh, Ibrahim (yang masing-masing diikuti berikutnya)

Luth, Ismail, dan Ishaq demikian pula Yaqub, Yusuf, dan Ayyub dan selanjutnya

Syuab, Harun, Musa, dan Alyasa’, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman yang diikuti
Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Thaha (Muhammad) sebagai penutup, maka tinggalkanlah jalan yang menyimpang dari kebenaran

Semoga sholawat dan salam terkumpulkan pada mereka dan keluarga mereka sepanjang masa

Adapun para malaikat itu tetap tanpa bapak dan ibi, tidak makan dan tidak minum serta tidak tidur

Secara terperinci mereka ada 10, yaitu Jibril, Mikail, Isrofil, Izroil

Munkar, Nakir, dan Roqib, demikian pula ‘Atid, Malik, dan Ridwan selanjutnya

Empat dari kitab-kitab suci Allah secara terperinci adalah Taurat bagi Nabi Musa diturunkan dengan membawa petunjuk

Zabur bagi Nabi Dawud dan Injil bagi Nabi Isa dan Al-Qur’an bagi sebaik-baiknya kaum (Nabi Muhammad SAW)

Dan lembaran-lembaran (Shuhuf) suci yang diturunkan untuk Al-Kholil (Nabi Ibrohim) dan Al-Kalim (Nabi Musa) mengandung perkataan yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui

Dan segala apa-apa yang disampakan oleh Rasulullah, maka kita wajib pasrah dan menerima

Keimanan kita pada hari akhir hukumnya wajib, dan segala perkara yang dahsyat pada hari akhir

Sebagai penutup untuk menerangkan ketetapan yang wajib, dari hal yang menjadi kewajiban bagi mukallaf

Nabi kita Muhammad telah diutus untuk seluruh alam sebagai Rahmat dan keutamaan diberikan kepada beliau SAW melebihi semua

Ayahnya bernama Abdullah putra Abdul Mytthalib, dan nasabnya bersambung kepada Hasyim putra Abdu Manaf

Dan ibunya bernama Aminah Az-Zuhriyyah, yang menyusui beliau adalah Halimah As-Sa’diyyah

Lahirnya di Makkah yang aman, dan wafatnya di Thoibatal (Madinah)

Sebelum turun wahyu, Nabi Muhammad telah sempurna berumur 40 tahun, dan usia beliau 60 tahun

Ada 7 orang putra-putri nabi Muhammad, diantara mereka 3 orang laki-laki, maka pahamilah itu

Baca juga   Menjadi Nama Sejumlah Masjid, Benarkah Cheng Ho Seorang Muslim?

Qosim dan Abdullah yang bergelar At-Thoyyib dan At-Thohir, dengan 2 sebutan inilah Abdullah diberi gelar

Anak yang ketiga bernama Ibrahim dari Sariyyah (amat perempuan), ibunya (Ibrahim) bernama Mariyah Al-Qibtiyyah

Selain Ibrahim, ibu putra-putri Nabi Muhammad berasal dari Khodijah, mereka ada 6 orang (selain Ibrahim), maka kenalilah dengan penuh cinta

Dan 4 orang anak perempuan Nabi akan disebutkan, semoga keridhoan Allah untuk mereka semua

Fathimah Az-Zahro yang bersuamikan Ali bin Abi Thalib, dan kedua putra mereka (Hasan dan Husein) adalah cucu Nabi yang sudah jelas keutamaannya

Kemudian Zaenab dan selanjutnya Ruqayyah, dan Ummu Kultsum yang suci lagi diridhoi

Dari 9 istri Nabi ditinggalkan setelah wafatnya, mereka semua telah diminta memilih syurga atau dunia, maka mereka memilih Nabi sebagai panutan

Aisyah, Hafshah, dan Saudah, Shofiyahh, Maimunah, dan Romlah

Hindun dan Zaenab, begitu pula Juwairiyyah, bagi kaum mu’minin mereka menjadi ibu-ibu yang diridhoi

Hamzah adalah paman Nabi demikian pula Abbas, bibi Nabi adalah Shoffiyah yang mengikuti Nabi

Dan sebelum Nabi hijrah (ke Madinah), terjadi peristiwa Isro’, dari Makkah pada malam hari menuju Baitul Maqdis yang dapat dilihat

Setelah Isro’ lalu Mi’roj (naik) ke atas sehingga Nabi melihat Tuhan yang berkata-kata

Berkata-kata tanpa bentuk dan ruang, di sinilah diwajibkan kepadanya sholat 5 waktu yang sebelumnya 50 waktu

Dan Nabi telah menyampaikan kepada umat peristiwa Isro’ tersebut. Dan kewajiban sholat 5 waktu tanpa keraguan

Sungguh beruntung sahabat Abu Bakar As-Shiddiq dengan membenarkan peristiwa tersebut, juga peristiwa Mi’raj yang sudah sepantasnya kebenaran itu ia sandang bagi para pelaku Isro’ Mi’raj

Inilah keterangan aqidah secara ringkas bagi orang-orang awm yang mudah dan gampang

Yang di-nadhomkan oleh Ahmad Al Marzuqi, seorang yang bernisbat kepada Nabi Muhammad (As-Shodiqul Mashduq)

Dan segala puji bagi Allah serta sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi sebaik-baik orang yang telah mengajar

Juga kepada keluarga dan sahabat serta orang yang memberi petunjuk dan orang yang mengikuti petunjuk

Dan saya mohon kepada Allah yang Maha Pemurah keikhlasan dalam beramal dan manfaat bagi setiap orang yang berpegang teguh pada aqidah ini

Nadhom ini ada 57 bait dengan hitungan abjad, tahun penulisannya 1258 Hijriah

Aku namakan aqidah ini Aqidatul Awam, keterangan yang wajib diketahui dalam urusan agama dengan sempurna

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top